Величні гори вечір вкрив.
Стих шелест листя в кронах.
Пташиний спів у лісі змовк.
Вже й ти спочинеш скоро.

Über allen Gipfeln
ist Ruh,
in allen Wipfeln
spürest du
kaum einen Hauch.
Die Vöglein schweigen im Walde.
Warte nur, balde ...

читати далі